Nfurmazion ncont dla prutezion di dac


Nfurmazion aldò di artt. 12, 13 y 14 dl Regulamënt UE 2016/679

Ulessan Ve fé al savëi che l Regulamënt UE 2016/679 sun la scunanza di dac persunei vëij dant la scunanza dla cunfidënza di dac che reverda persones fisiches. I dac che reverda persones vën tenii y nuzei da chësta aministrazion me per fins istituzionei. 

Finalità dla prutezion di dac

I dac che reverda persones vën abinei adum

y nuzei ntan latività normala de aministrazion y i ie de utl per ti jì do ai duvieres y fins istituzionei, aministradives, contabli o per i fins che taca adum cun la rejons y faculteies che i zitadins y i aministradëures à.

L tratamënt de dac persunei ie lascià pro dala lege davia che l ie de bujën per fé n duvier de nteres publich o ajache l taca adum al eserzize de forza publica che l tituler dl tratamënt à per lege.

Lauré cun dac sensibli y dac de sunieria

L tratamënt de dac particuleres y/o de dac che reverda cundanes penales y reac vën dant ajache da abiné te detlarazions sustitutives ududes dant dal D.P.R. n. 445/2000 o ajache l tratamënt de chisc dac ie udù dant da autra desposizions normatives spezifics.

L possa vester che per respeté i fins istituzionei chësta aministrazion tën dac che aldò dl regulamënt 679/2016 ie dac „particuleres“, da chëi che n possa eventualmënter capì (cfr. art 9, co 1 prima perioda) la cunvinzions religëuses, la minonghes politiches, sce n ie cumëmbri de n partit, de n sindacat, da lies y urganisazions de carater religëus, filosofich, politich o de sindacat, la vita sessuela o l stat de sanità y /o sce n à na cundana penala o reac.

Manieres de traté i dac

I dac vën tratei cun sistems informatics y/o a man tres pruzedures adatedes che possa garantì la segurëza y resservatëza di dac.

L dé ju i dac

ie de ublianza y ne se damanda nia l cunsëns di nteressei.

Sce la comunicazion di dac ne vën nia fata

uelel dì che i duvieres do la lege ne vën nia respetei y/o che chësta aministrazion ne puderà nia respuender ala dumandes prejentedes dai nteressei.

I dac possa unì comunichei

a duc i sogec (ufizies, enc y organs dla aministrazion publica, firmes y istituzions), che aldò dla desposizions ie ublighei a i cunëscer o a i pudëi cunëscer, y ënghe a chëla persones che à l azes ai documënc. Tl cajo de dac particuleres y/o dac che reverda cundanes o reac, unirà la comunicazion fata aldò de chël che ie scrit tl regulamënt per l tratamënt de dac sensibli y giudiziei, dat ora cun Pruvedimënt dl Garante dla prutezion di dac persunei di 30.05.2005.

I dac possa unì tëuc a cunescënza

dal tituler, dal respunsabl dl tratamënt, dal respunsabl dla prutezion di dac persunei, dai nciariei dl tratamënt di dac persunei y dal aministradëur dl sistem de chësta aministrazion.

I dac vën fac cunëscer

coche l ie cunsentì dala lege.

   

Tan giut che i dac persunei possa unì tratei y cunservei

L tratamënt de dac aldò de chësta nfurmativa unirà mé fat tan giut che l ie de bujën per fé i duvieres dac su al tituler da leges naziuneles y/o sëuranaziuneles, o da leges de paejes ulache i dac messerà eventualmënter unì trasferii.

 

Dërc di nteressei

 

Nfurmon ala fin, che i articuli da 15 a 22 dl Regulamënt europeich dà ai nteressei la puscibeltà de fé valëi cër dërc. Plu avisa puderà i nteressei se damandé dal Tituler, n cont de i dac persunei, chisc dërc: l dërt de prejenté prutesta a na Autorità de cuntrol (art. 13, coma 2, pustom d); ruvé permez ai dac (art. 15); la retifica (art. 16); l dërt de unì scancelà – desmincià (art. 17); la limitazion al tratamënt (art. 18); la nutifica tl cajo de retifica, straicheda o limitazion (art. 19); la portabeltà (art. 20); l dërt de oposizion (art. 21) y l dërt de nia unì sotmetù a pruzesc automatics de dezijion y profiliazion (art. 22). 

Tituler, Respunsabl dl Tratamënt y Respunsabl dla Prutezion de dac persunei

Tituler dl tratamënt ie chësta Aministrazion, cun sënta tla streda Roma, 2, 39046 Urtijëi (BZ); L Respunsabl dl tratamënt ie la secretera de chemun, dut. Gallina Lara, cun domizil per la ncëria tla sënta dl Tituler. 

Respunsabl dla Prutezion di dac persunei (DPO) ie l aucat Klaus Pernthaler, posta eletronica zertificheda PEC: klaus.p@pec-bz.it

Datei herunterladen: PDFNfurmazion generela

Datei herunterladen: PDFNfurmazion ufize anagrafich

Datei herunterladen: PDFNfurmazion ufize stato zevil

Datei herunterladen: PDFNfurmazion ufize dla veles

Datei herunterladen: PDFNfurmazion lëures publics

Datei herunterladen: PDFNfurmazion ufize lizënzes

Datei herunterladen: PDFNfurmazion autri ufizies

Datei herunterladen: PDF Prutezion di dati - cuntrol video