Cumiscion per la veles

Presidënt

Presidënta suplënta

Secreter

Cumëmbri

Cumëmbri suplënc

LAD